ပထမနှစ် ဆေးဝါးမဟာသိပ္ပံပညာ (၅/၂၀၂၂)သင်တန်းသို့ တက္ကသိုလ်ပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း